Studentiškoms organizacijoms – paramos konkursas

2016-12-02, Galioja iki

Vytauto Didžiojo universitetas remia Studentų atstovybę ir kitas studentų organizacijas paramos konkurso būdu kasmet skirdamas tikslinę paramą, kuria siekiama skatinti bei puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūrines, visuomenines, sporto, pilietines bei kitokio pobūdžio iniciatyvas, taip garsinančias universiteto vardą.

Į universiteto studentiškoms organizacijoms skiriamą paramą gali pretenduoti tik studentiškos universiteto organizacijos, universiteto organizacijos, kurios, vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašo nustatyta tvarka, yra įgijusios universiteto organizacijos statusą, o ne mažiau kaip du trečdaliai jų tikrųjų narių yra studentų statusą universitete turintys asmenys.

Universiteto parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias prioritetines veiklos kryptis:

  • Socialiai atsakingo universiteto kūrimas;
  • Tarptautiškumo skatinimas;
  • Veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis, inicijavimas;
  • Santykių su universiteto bendruomenės nariais palaikymas ir plėtojimas;
  • Veiklų susijusių su studentų interesais ir jų atstovavimu koordinavimas.

2017 m. VDU prioritetai projektams

Projektų paraiškų teikimo terminai ir sąlygos:

  • originalias paraiškas projektų konkursui studentiškos organizacijos gali teikti bei nurodytus el. dokumentų versijas atsiųsti paštu iki 2017 m. sausio 31 d. arba originalias projektų paraiškas siųsti registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki 2017 m. sausio 31 d., adresu Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros centras (Studentų reikalų departamentas), K. Donelaičio g. 52 – 114, LT-44244 Kaunas (pateikta projekto paraiška su nurodytomis el. dokumentų versijomis atsiųstomis el. paštu po 2017 m. sausio 31 d. ar atsiųsta originali projektų paraiška, registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška buvo išsiųsta, po 2017 m. sausio 31 d. nebus priimama ir vertinama);
  • projekto paraiškoje nurodytos veiklos gali būti įgyvendintos laikotarpyje nuo 2017 m. kovo 1 d. iki gruodžio 15 d.;
  • organizacija gali teikti tik 1 (vieną) projekto paraišką į vieną prioritetinę veiklos kryptį;
  • teikiant projektus į I, II, III, IV prioritetinę veiklos kryptį, negalima teikti į V prioritetinę veiklos kryptį ir atvirkščiai;
  • maksimali vienam projektui iš universiteto prašoma paramos suma teikiant projektus į I, II, III, IV prioritetinę veiklos kryptį neturi viršyti 1200 eurų (vienas tūkstantis du šimtai eurų, 00 €).

Konkurso dokumentai:

Daugiau informacijos apie Studentiškų universiteto organizacijų paramos konkursą galite sužinoti čia.

Daugiau informacijos apie projektų paraiškų teikimo ir kitus su konkursu susijusius klausimus teikia:

Karjeros centras (Studentų reikalų departamentas)
Adresas:  K. Donelaičio g. 52-114, LT-44244 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 983
El. paštas: srd@vdu.lt
Internetas: http://karjera.vdu.lt